Νεκρό σημείο

Υπολογισμός και διαχείριση κόστους

Υπολογισμός νεκρού σημείου

(Η ενότητα αυτή είναι συμπληρωματική και διδάσκεται παράλληλα με τις άλλες ενότητες.)

Η συνειδητή ή ασυνείδητη χρήση της έννοιας του νεκρού σημείου είναι αναπόφευκτη. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών αναλύσεων, στην επιλογή επενδύσεων, στον υπολογισμό του κόστους, ο υπολογισμός του νεκρού σημείου αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο.

Πρόγραμμα:

1. Η έννοια του νεκρού σημείου.

2. Διάφορες κατηγορίες κόστους.

3. Μέθοδοι υπολογισμού των νεκρών σημείων.

4. Όροι χρήσης των νεκρών σημείων.

5. Τρόποι χρήσης του νεκρού σημείου.