Διαχείριση κόστους

Υπολογισμός και διαχείριση κόστους

Διαχείριση κατηγοριών κόστους

Η διαχείριση κόστους παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της διάθεσης των πόρων κάθε ιδρύματος. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της τιμολόγησης ανά δραστηριότητα καθιστά απαραίτητη την ενεργή διαχείριση των κατηγοριών κόστους. Η πλήρης κατανόηση και εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης κόστους βελτιώνει τις συνθήκες εκμετάλλευσης των μονάδων υγείας.

Πρόγραμμα:

1. Καθορισμός μεθοδολογίας.

2. Καθορισμός στρατηγικής ανάλυσης και μείωσης κόστους.

3. Κατάρτιση σχεδίων δράσης.

4. Ανάπτυξη προϋπολογισμού.

5. Βοηθήματα στον καθορισμό των τιμών.

6. Έλεγχος του κόστους.

Προαπαιτούμενα:

Συστήνεται οι συμμετέχοντες να έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει την ενότητα Υπολογισμός Κόστους .