Υπολογισμός κόστους

Υπολογισμός και διαχείριση κόστους

Υπολογισμός κόστους

Στην καθημερινή διαχείριση των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ο υπολογισμός των διαφόρων κατηγοριών κόστους παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Όμως, ο υπολογισμός του κόστους ανά δραστηριότητα είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση στο σχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής κάθε ιδρύματος. Η φαινομενική πολυπλοκότητα στον υπολογισμό των διάφορων κατηγοριών κόστους δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τους διαχειριστές των υγειονομικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η πλήρης κατανόηση και εφαρμογή των μέσων υπολογισμού των διάφορων κατηγοριών κόστους.

Πρόγραμμα:

1. Έννοιες των εξόδων.
2. Μετάβαση από τα έξοδα στο κόστος.
3. Διάφορες κατηγορίες κόστους.
4. Πώς υπολογίζεται το κόστος;
5. Πώς αναλύεται το κόστος;